OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Gebieden met recht van voorkoop

Directe downloadservice voor de gebieden met recht van voorkoop.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/RVV/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • RVV Ruilverkaveling grote infrastructuurwerken (RvvRvkGiw): Een gebied waarvoor een gebruiksruil is ingesteld of beslist is tot een vereenvoudigde ruilverkaveling krachtens de wet van 12 juli 1976, houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken (B.S. 15/10/1976).
 • RVV Ruilverkaveling uit kracht van wet (RvvRvkUkw): Gebieden in Vlaanderen, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing is (of van toepassing is geweest), voortvloeiend uit: - de wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet van 22 juli 1970 (B.S. 04/09/1970) - de wet tot aanvulling van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet met bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest van 11 augustus 1978 (B.S. 22/09/1978).
 • RVV Complexe Projecten (Rvvcp): Gebied waarin een voorkooprecht is ingesteld in uitvoering van art. 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (B.S. 21/01/2015). Het voorkooprecht binnen een complex project kan uitgeoefend worden ter verwezenlijking van een voorkeursbesluit of projectbesluit bij verkoop van een onroerend goed dat ligt in de gebieden die zijn afgebakend als gebieden waar het recht van voorkoop geldt in het grafisch plan of in het herkenbare onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • Rvv De Vlaamse Waterweg nv (Rvvdvw): Afbakening de Vlaamse Waterweg waarbinnen een recht van voorkoop kan uitgeoefend worden in het kader van het decreet van 4 mei 1994. Het voorkooprecht kan uitgeoefend op gronden die volgens hun bestemming kunnen bijdragen tot de realisatie van het maatschappelijk doel van de Vlaamse Waterweg nv.
 • RVV Havengebieden (Rvvhaven): Havengebied waarin een Vlaams voorkooprecht is ingesteld, krachtens Art 12 van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens. Aan de Vlaamse havenbesturen is een voorkooprecht toegekend om binnen hun havengebied een (pro)actief grondbeleid te kunnen voeren.
 • RVV Oeverzones en Overstromingsgebieden Integraal Waterbeleid (Rvviwb): Gebieden waarin een Vlaams voorkooprecht is ingesteld krachtens Art. 12 van het decreet van 18 juli 2006 betreffende het integraal waterbeleid (B.S. 14-11-2003). Het gaat om afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones.
 • RVV Landinrichtingsplan en inrichtingsnota (Rvvlir): Gebied, ingesteld in het kader van een landinrichtingsplan, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop voor de Vlaamse Landmaatschappij van toepassing is (of is geweest), krachtens het decreet betreffende landinrichting van 28 maart 2014. Het recht van voorkoop wordt bekendgemaakt door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit tot vaststelling van het landinrichtingsplan van de Vlaamse Regering of MB. Termijn is hierin opgenomen.
 • RVV Natuurinrichtingsprojecten (Rvvnir): Een gebied waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop voor de Vlaamse Landmaatschappij van toepassing is (of is geweest), ingevolge de instelling en uitvoering van een natuurinrichtingsproject krachtens het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997.
 • RVV Natuurreservaat (Rvvnr): Gebied waarbinnen krachtens art 33 van het Decreet natuurbehoud een recht van voorkoop ingesteld is: het betreft de vastgestelde uitbreidingszone van een natuurreservaat, gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het VEN.
 • RVV Ruimtelijke Ordening (Rvvrup): Zone waarin door een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan, ter verwezenlijking van dat uitvoeringsplan, een voorkoopsrecht is ingesteld conform Art 63 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Elk definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt voor elk van die zones welk bestuur, intercommunale, instelling of erkende vennootschap begunstigd is met het voorkooprecht. Indien meerdere instanties begunstigd worden, bepaalt het ruimtelijk uitvoeringsplan een rangorde.
 • RVV Speciale beschermingszones Natuur (Rvvsbz): Gebied waarin een voorkooprecht is ingesteld in uitvoering van art. 37, §1, 2° en 6° van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S. 10/01/1998). Speciale beschermingszones zijn gebieden die door een EU-lidstaat (o.a. België) werden aangewezen voor bepaalde habitats en/of soorten ter uitvoering van de Vogel- of de Habitatrichtlijn.
 • RVV nv De Scheepvaart (Rvvschpvrt): Aaneengesloten zone waarin een Vlaams voorkooprecht is ingesteld krachtens Art 10 §1 van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart. De Scheepvaart geniet een recht van voorkoop op de gronden van het watergebonden gebied die volgens hun bestemming dienstig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
 • RVV Vlaams Ecologisch Netwerk (Rvvven): Gebied waarbinnen de Vlaamse Landmaatschappij een voorkooprecht kan uitoefenen, krachtens art 37, §1, 1° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (BS 10/01/1998): het betreft de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), met uitzondering van de goederen uitgesloten door de Vlaamse Regering.
 • RVV Waterwegen en Zeekanaal (Rvvwenz2): Aaneengesloten zone waarin een Vlaams voorkooprecht is ingesteld krachtens Art 28bis §1, van het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht. Waterwegen en Zeekanaal geniet een recht van voorkoop op de gronden die volgens hun bestemming dienstig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
 • RVV Bijzondere gebieden Vlaamse Wooncode (Rvvwoning): Een bijzonder gebied bepaald door de Vlaamse Regering, waarbinnen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied, een voorkooprecht kunnen uitoefenen op percelen bestemd voor woningbouw, krachtens Art 85, §1, 2de lid, 3° van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (BS 19 augustus 1998).

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035