OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features GRB

Via de OGC API Features GRB kan je de vectordata van de verschillende objecten uit het Grootschalig Referentiebestand (GRB) opvragen. De OGC API Features GRB bevat alle GRB-gegevens gebaseerd op het GRBgis product. De gebruiker kan selecteren welke GRB-gegevens opgevraagd worden. Voor een gedetailleerde databeschrijving van het GRB raadpleegt u best het GRB-objectenhandboek via https://overheid.vlaanderen.be/producten/grb/objectcatalogus/entiteiten.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/GRB/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • GRB - ADP - administratief perceel (ADP): Een administratief perceel (adp) is een grafische voorstelling van de vermoedelijke ligging van het kadastraal perceel, waarbij de perceelsgrenzen werden geïnterpreteerd rekening houdend met de terreinsituatie.
 • GRB - ANO - anomalie (ANO): Een anomalie is een geverifieerde GRB afwijking. GRB-afwijkingen worden door een grote groep van gebruikers aan Digitaal Vlaanderen gemeld, die ze controleert en beheert als
 • GRB - GBA - gebouwaanhorigheid (GBA): Een gebouwaanhorigheid is een duurzame constructie die aanleunt bij en behoort tot een in het GRB opgenomen gebouw aan de grond (Gbg).
 • GRB - GBG - gebouw aan de grond (GBG): Een gebouw aan de grond (gbg) is een duurzaam bouwsel, vast met het aardoppervlak verbonden, dat een voor mensen toegankelijke ruimte omsluit. Een gelijkvloerse toegang voor ondergrondse of hangende constructies wordt eveneens als gebouw aan de grond beschouwd. Bepaalde duurzame bouwsels die aan bovenstaande definitie beantwoorden, worden echter in andere GRB-entiteiten opgenomen en niet hier. Bijvoorbeeld koeltorens, watertorens, e.d. worden opgenomen als kunstwerk (entiteit Knw).
 • GRB - GVL - gevellijn (GVL): Een gevellijn volgt de verticale projectie van het gevelvlak op het maaiveld en verbindt twee verschillende gevelpunten (gvp). In zijn meest eenvoudige vorm wordt een gebouw aan de grond beschreven door vier elementaire gevelvlakken (een voorgevel, een achtergevel en twee zijgevels).
 • GRB - GVP - gevelpunt (GVP): Een gevelpunt (gvp) is elk beduidend vormpunt van de gevellijn van een gebouw aan de grond (gbg).
 • GRB - KNW - kunstwerk (KNW): Een kunstwerk (knw) is een civieltechnische constructie, of specifiek type gebouw, niet opgenomen als gebouw aan de grond (gbg), opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak.
 • GRB - LBZ - lokale bijhoudingszone (LBZ): Een lokale bijhoudingszone (lbz) is de contour van een zone waar het GRB lokaal werd bijgewerkt.
 • GRB - SBN - spoorbaan (SBN): De spoorbaan (sbn) is de corridor van het transportnetwerk bedoeld voor het spoorverkeer. De spoorcorridor stelt de zone voor waar exclusief spoorverkeer (trein, metro of tram) plaatsgrijpt.
 • GRB - TBLADPADR - huisnummer van een administratief perceel (TBLADPADR): Een administratief perceel kan geen, één of verschillende adressen hebben. Eén adres kan toegekend zijn aan één of aan verschillende administratieve percelen. Een adres wordt enkel gerelateerd aan een administratief perceel indien het een administratief perceel betreft waarop geen gebouwen aan de grond of kunstwerken opgetrokken zijn
 • GRB - TBLGBGADR - huisnummer van een gebouw aan de grond (TBLGBGADR): Een gebouw kan geen, één of verschillende adressen hebben. Eén adres kan toegekend zijn aan één of aan verschillende gebouwen.
 • GRB - TBLKNWADR - huisnummer van een kunstwerk (TBLKNWADR): Een kunstwerk kan geen, één of verschillende adressen hebben. Eén adres kan toegekend zijn aan één of aan verschillende kunstwerken.
 • GRB - TRN - terrein (TRN): Een terrein (trn) is een surplusgebied dat deel uitmaakt van het openbaar domein en grenst aan een weg-, spoor- of watercorridor.
 • GRB - WBN - wegbaan (WBN): De wegbaan (wbn) is de voorstelling van de wegcorridor in het GRB. De wegbaan wordt overlangs opgedeeld in verschillende arbitrair afgebakende wegbaanelementen. Er zijn twee types wegbaanelementen: (i) een kruispuntzone komt overeen met een kruispunt; (ii) een wegsegment komt overeen met een wegvak.
 • GRB - WGA - wegaanhorigheid (WGA): Een wegaanhorigheid (wga) is een constructie die binnen de wegbaan of binnen een terrein met verkeersfunctie opgericht werd om onderdak te bieden aan personen, vervoersmiddelen en goederen, maar niet als zelfstandig gebouw beschouwd kan worden.
 • GRB - WGO - wegopdeling (WGO): De wegopdeling (wgo) is de fysieke begrenzing van goed identificeerbare functionele stroken binnen de wegbaan (wbn).
 • GRB - WGR - gracht (WGR): Een gracht (wgr) is een waterloop, een beek of een sloot, bedoeld voor de af- of aanvoer of het tijdelijk ophouden van oppervlaktewater en gelegen binnen de wegbaan (baangrachten).
 • GRB - WLAS - VHA-waterloopsegment (WLAS): Een VHA-waterloopsegment (wlas) is de aslijn van een segment van het VHA waterlopennetwerk van de Vlaamse Hydrografische Atlas.
 • GRB - WLI - longitudinale weginrichting (WLI): Een longitudinaal weginrichtingselement (wli) is een vast inrichtingselement binnen de wegbaan, met als doel de verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. Deze inrichtingselementen zijn overwegend parallel aan de lengteas van de wegbaan georiënteerd.
 • GRB - WPI - puntvormige inrichting (WPI): Een puntvormig weginrichtingselement (wpi) is een inrichtingselement behorende bij de wegbaan (wbn), waarvan het contact met het grondoppervlak onvoldoende groot is om als lijn of veelhoek gekarteerd te worden.
 • GRB - WRI - putdeksel (WRI): Een putdeksel (wri) is een deksel of luik van ondergrondse leidingen en installaties.
 • GRB - WRL - spoorrail (WRL): Een spoorrail (wrl) is een metalen spoorstaaf die spoorverkeer mogelijk maakt binnen de wegbaan (wbn) en de spoorbaan (Sbn)
 • GRB - WTI - transversale weginrichting (WTI): Een transversaal weginrichtingselement (wti) is een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer met als doel de normale verkeersstroom te remmen of te compartimenteren. Deze inrichtingselementen zijn overwegend dwars op de lengteas van de wegbaan (wbn) georiënteerd.
 • GRB - WTZ - watergang (WTZ): De watergang (wtz) beslaat het gebied dat rechtstreeks gedomineerd wordt door de fysieke aanwezigheid van oppervlaktewater (waterlopen en stilstaande wateroppervlakken). In de praktijk benadert de watergang (wtz) het oppervlak tussen de insteken van de beide oevertaluds (kruin).
 • GRB - Wegknoop - wegknoop (Wegknoop): Een wegknoop is een puntvormig element dat een wegsegment begrenst. Deze informatie is afkomstig uit het wegenregister.
 • GRB - Wegsegment - wegsegment (Wegsegment): Een wegsegment (wegsegment) is een lijnvormig element dat een deel van de wegcorridor voorstelt en begrensd wordt door twee wegknopen (wegknoop). Deze informatie is afkomstig uit het wegenregister.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035