OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Landinrichting

Directe downloadservice voor Landinrichting.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/Landinrichting/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Landinrichting in onderzoek (LandinrInOnd): Er zijn 2 types ‘Landinrichting in onderzoek’: i) Conform het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting geeft de minister de opdracht aan de Vlaamse Landmaatschappij om een onderzoek naar de haalbaarheid en de opportuniteit van een landinrichtingsproject uit te voeren. Dat onderzoek bevat een voorstel van één of meerdere landinrichtingsproject(en). ii) Voor het decreet van 28 maart 2014 van kracht werd, gaf de minister een mandaat tot opmaak van een planprogramma conform het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 houdende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen. Het doel en de inhoud van een ontwerp van planprogramma komt in grote lijnen overeen met een onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid voor de inzet van landinrichting. Een ontwerp van planprogramma bevat een voorstel van één of meerdere inrichtingsprojecten.
 • Landinrichtingsplan (Landinrpl): Deze laag bevat voor elk landinrichtingsplan de afbakening van het gebied waarvoor het landinrichtingsplan wordt opgemaakt, zoals gedefinieerd in het Decreet landinrichting (art. 3.3.1 3°). Landinrichtingsplannen en inrichtingsplannen starten met de beslissing van de planbegeleidingsgroep tot de opmaak van het landinrichtingsplan.
 • Gebied met recht van voorkoop, landinrichtingsplan en inrichtingsnota (RvvLandinrpl): Gebied, ingesteld in het kader van een landinrichtingsplan, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop voor de Vlaamse Landmaatschappij van toepassing is (of is geweest), krachtens het decreet betreffende landinrichting van 28 maart 2014. Het recht van voorkoop wordt bekendgemaakt door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit tot vaststelling van het landinrichtingsplan van de Vlaamse Regering of MB. Termijn is hierin opgenomen.
 • Ingesteld landinrichtingsproject (VastgestLandinrprj): Een gebied, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen de Vlaamse Regering een landinrichtingsproject heeft ingesteld. Er wordt onderscheid gemaakt in enerzijds een landinrichtingsproject voorgesteld in het onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid (het decreet betreffende de landinrichting van 28 maart 2014) en anderzijds een inrichtingsproject zoals voorgesteld in een planprogramma (artikel 6bis en artikelen 11 tot en met 14 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij).

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035